شرکت صنایع دیرگداز آسیا، در راستای تولید و تامین اقلام مصرفی واحدهای فولاد سازی و تولید سیمان موجود در کشور فعالیت های حرفه ای و متعهدانه خود را با رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی آغاز نموده است.

همچین با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت، ایمنی و محیط‌ زیست، در جهت تحقق اهداف خود ازجمله: شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان و تلاش در راستای ارتقای سطح رضایتمندی آنان.شناسایی و به کارگیری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش فنی، مهارت‌های عملی کارکنان با رویکرد آموزش و مدیریت دانش در جهت بهبود کیفیت خدمات؛ افزایش بکارگیری تکنولوژی های نوین و تجهیزات پیشرفته  آزمایشگاهی؛ ارتقاء روحیه همکاری، اخلاق محوری، وقت شناسی، نظم و انضباط کارآمد به منظور احترام و برخورد شایسته با ذینفعان. افزایش میزان سودآوری شرکت از طریق ایجاد و افزایش سهم بازار با تمرکز بر کیفیت خدمات و محصولات، ورود به بازارهای جدید و دارای خلاء ارزیابی و اندازه گیری و افزودن خدمات جدید، دنبال مینماید.

 در این راستا  فرآیندهای سازمان، با الگوگیری از استانداردهای بین المللی و با همکاری شرکت های مطرح بین المللی سازماندهی گردیده و سیاست های ذکر شده متناسب با استراتژی های موجود سرلوحه فعالیت ها قرار گرفته است.