نکات دارای اهمیت در افزایش عمر و بازدهی صفحه اسلاید گیت

صفحه اسلایدگیت مهم ترین قطعه سیستم اسلایدگیت می باشد، که مستقیما عهده دار کنترل و دبی فولاد مذاب از پاتیل به تاندیش می باشد. به دلیل تماس طولانی مدت با مذاب فولادی در دمای بالای ℃1600 و نیز شوک های حرارتی بطور پیاپی به آن وارد می شود این قطعه کمکم مستهلک شده و نهایتا بایستی تعویض شود. اما برای به حداقل رسیدن هزینه های تولید فولاد و همچنین ایجاد سهولت در بکارگیری و تعمیرات پاتیل، استفاده از قطعات با کیفیت و دارای دوام بیشتر همواره بعنوان گزینه اصلی مد نظر قرار می گیرد.

بررسی جریان متلاطم فولاد مذاب و حباب های آرگون در نازل های تاندیش اسلایدگیتی: قسمت (1) توسعه مدل و اعتبارسنجی

کیفیت فولاد در ریخته گری مداوم به شدت تحت تاثیر الگوی جریان در قالب است، که به طور عمده بر روی سرعت جریان از مقطع خروجی نازل های در تماس با مذاب در ریخته گری تاثیر دارد مدل چند مرحلهای اویلر با استفاده از برنامه CFX با استفاده از برنامه اختلاط محدود برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است در قسمت یک این مقاله دوبخشی به توصیف مدول فرموله سازی،بهینه سازی مش بندی،استراتژی های همگرایی و تایید صحت این مدل می باشد در حالیکه جریان گردشی رو به پایین حاوی مقادیر کم گاز می باشد. اندازه گیری های سرعت سنجی تصویر جزئی (PIV) بر روی مدل آبی با مقیاس 4/0 به منظور بررسی جزئیات ذاتی پروفیل سرعت چرخشی خروجی نازل به کار گرفته شده است.پیش بینی های مدل کامپیوتری به خوبی اندازه گیری های روش (PIV) را تایید می نماید. مدل کامپیوتری برای شبیه سازی جریان پراکنده حبابی که در سرعت های بالای تزریق گاز که در عمل اتفاق می افتد مناسب می باشد.کاربرد این مدل عمدتا در جهت مطالعات پارامتری تاثیر شرایط ریخته گری و طراحی نازل که در قسمت 2 این مقاله به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

Go to Top