مسیر توسعه ریخته گری مداوم و استفاده از تاندیش در ریخته گری پیوسته

پیشینه پیدایش روش ریخته گری پیوسته یا (CCM) به دهه 1950 میلادی بازمی گردد. دو ویژگی بارزی که به خوبی قادر به معرفی روش ریخته گری مداوم است عبارت از سرعت ریخته گری و بهره وری بالا می باشند. از این رو با افزایش تقاضای جهانی برای استفاده از فولاد بعنوان یکی از محبوبترین مواد مهندسی ، استفاده از تکنولوژی CCM روز به روز رو به گستردگی نهاده است.

بررسی جریان متلاطم فولاد مذاب و حباب های آرگون در نازل های تاندیش اسلایدگیتی: قسمت (1) توسعه مدل و اعتبارسنجی

کیفیت فولاد در ریخته گری مداوم به شدت تحت تاثیر الگوی جریان در قالب است، که به طور عمده بر روی سرعت جریان از مقطع خروجی نازل های در تماس با مذاب در ریخته گری تاثیر دارد مدل چند مرحلهای اویلر با استفاده از برنامه CFX با استفاده از برنامه اختلاط محدود برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است در قسمت یک این مقاله دوبخشی به توصیف مدول فرموله سازی،بهینه سازی مش بندی،استراتژی های همگرایی و تایید صحت این مدل می باشد در حالیکه جریان گردشی رو به پایین حاوی مقادیر کم گاز می باشد. اندازه گیری های سرعت سنجی تصویر جزئی (PIV) بر روی مدل آبی با مقیاس 4/0 به منظور بررسی جزئیات ذاتی پروفیل سرعت چرخشی خروجی نازل به کار گرفته شده است.پیش بینی های مدل کامپیوتری به خوبی اندازه گیری های روش (PIV) را تایید می نماید. مدل کامپیوتری برای شبیه سازی جریان پراکنده حبابی که در سرعت های بالای تزریق گاز که در عمل اتفاق می افتد مناسب می باشد.کاربرد این مدل عمدتا در جهت مطالعات پارامتری تاثیر شرایط ریخته گری و طراحی نازل که در قسمت 2 این مقاله به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

Go to Top